Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2015

5780 ca3f 500

June 10 2015

mystiquedust
6250 0447 500
mystiquedust
Każdy ma w życiu taką osobę, której wybacza wszystko.
— Dokładnie tak.
Reposted frominconsistency inconsistency vialeksandra leksandra

June 09 2015

mystiquedust
0093 6ad9

June 02 2015

mystiquedust
0297 1085
Reposted bynotthesame notthesame
mystiquedust
9955 f945
Reposted bycassandra2707 cassandra2707
mystiquedust
9880 e41d 500

May 21 2015

mystiquedust
-Będziesz moją żoną.
-To oświadczyny?
-Rezerwacja.
— przepis na małżeństwo: zapiekanka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viamarlboro marlboro

May 19 2015

9832 a758 500
Reposted fromkingdomkey kingdomkey viaatramentovva atramentovva

May 17 2015

mystiquedust
5150 0802 500
Reposted byzuttoisshodayo zuttoisshodayo

May 14 2015

mystiquedust
3813 96d3 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazucha zucha
mystiquedust

Słowa znaczą tyle, ile znaczy osoba, która je wypowiada.

— dokładnie

May 13 2015

mystiquedust
3320 db4f
Reposted fromwisniowysad wisniowysad

May 08 2015

mystiquedust
0880 ab96
Reposted frommistic mistic viaGantar Gantar

May 04 2015

mystiquedust
6737 62b4 500

May 03 2015

mystiquedust
6826 dffe 500
Reposted fromamithi amithi viaprzyjaciel przyjaciel

April 30 2015

mystiquedust
7753 4d4c

April 10 2015

mystiquedust
7782 d2c3 500

March 07 2015

mystiquedust
1601 2e4c
moje biurko codziennie rano wygląda właśnie tak 
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagronsaker gronsaker
mystiquedust
Czy to nie przyjemne mieć kogoś, kto tęskni i chodzi, i czeka, i czeka?
— Tove Jansson - Opowiadania z Doliny Muminków
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianensie nensie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl